חדש לאפיליאקס? התחל כאן
Name:
Email:
Message:

Attention!

Please make sure you enter a valid phone number where you can be reached. Phone verification is required for account activation. We won't approve your account without calling and talking to you first on the Phone, NOT on Skype or eMail.
Ok, got it!
Varicolen: Skin - CPL - Desktop & Mobile [DE] - affiliate program

Varicolen: Skin - CPL - Desktop & Mobile [DE] Affiliate Program

Varicolen is a new supplement that, acting from the inside, improves microcirculation and improves the tightness of blood vessels.
Active ingredients that are responsible for reducing the following symptoms:
• pain and leg cramps,
• feeling of heaviness in the legs,
• varicose veins of the lower limbs,
• widening of very small venous vessels, so-called vascular spiders,
• swelling of the legs

Guidelines & Restrictions:

  • All banners and bridge pages should be approved in advance.

Promotion Allowed: Display, Email, Social, Search, PPV
Promotion Not Allowed: No Incentives, No Brand Bidding, No Coreg, No Adult
Desktop Allowed: YES
Mobile Devices Allowed: All
Carriers Allowed: All
Conversion Process: CPL - COD / Sale
CPA (Pixel fires once the order is completed & confirmed : Valid Details On Completing the form for Cash on Delivery or Direct payment )
קמפיינים ישירים ואקסלוסיביים

מתן תשלום ותגמולים מצוין

מנהל שותפים מסור

קבל תשלום כל שבועיים

בונוס $1000 על צירוף שותפים חדשים
Countries Allowed:
Germany
Sign up now to promote Varicolen: Skin - CPL - Desktop & Mobile [DE] Affiliate Program and maximize your traffic monetization.
Start now!
Disclaimer:
Please note that campaign/offer details are subject to change without notice.
Please check the affiliaXe platform for the most updated information and details.
affiliaXe global affiliate network